Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej o Ustawie 2,0

Prezentuję uwagi Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej do planowanej reformy szkolnictwa wyższego (tzw. Ustawa 2,0).

Pod większością uwag podpisuję obiema rękami, za szczególnie niebezpieczne uważam:

a) zwiększenie uprawnień rektora do poziomu porównywalnego z władzą szefa koncernu

b) utworzenie Rady Uczelni i nadanie jej szerokich uprawnień – może to być źródłem podporządkowania misji uczelni wyłącznie celom otoczenia gospodarczego, a w obecnej sytuacji politycznej – ścieżką ideologizacji szkół wyższych

c) likwidację wydziałów i rad tychże.

Votum separatum zgłaszam tylko w dwóch punktach:

a) jestem przeciwnikiem utrzymania anachronicznej habilitacji, w jej miejsce należy wprowadzić zdecydowanie bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące uzyskania stopnia doktora;

b) nie widzę powodu, by ustawowo zabraniać wszystkim pracownikom naukowym drugiego pełnego etatu; przypominam, że np. nauczyciele akademiccy będący prawnikami mają własne kancelarie, naukowcy kierunków medycznych prowadzą praktykę lekarską itp.; zgodę na drugi etat powinni wydawać bezpośredni przełożeni pracownika naukowego, ewentualnie po zasięgnięciu opinii rady jednostki.

Tutaj są uwagi KKHP: Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej poprawia projekt ustawy 2,0