Stanowisko pracownic_ków Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW w sprawie protestów kobiet i polityki zastraszania

Głos w sprawie protestów kobiet i polityki zastraszania

My, niżej podpisane i podpisani w odpowiedzi na wydarzenia ostatnich dni, w tym wypowiedzi Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka o stosowaniu kar finansowych wobec społeczności uniwersyteckich, które otwarcie popierają protesty kobiet, nie zgadzamy się na uprawianie polityki zastraszania i karania osób korzystających z podstawowego prawa do zgromadzeń i protestu. Ufamy, że środki, którymi dysponuje Minister Edukacji i Nauki, były, są i będą rozdzielane zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w oparciu o rzetelne recenzje i uczciwą ocenę jakości proponowanych badań, a nie w oparciu o decyzję własną Ministra.

Publiczne wypowiadanie się w sprawach praw kobiet jest obowiązkiem, wynikającym z misji uniwersytetu, jaką była i jest służba dobru publicznemu. Uniwersytet to wspólnota ludzi go tworzących, a kobiety są częścią tej wspólnoty. Ich dobro i poszanowanie ich praw jest naszą troską! 

Piszemy ten list, aby publicznie wyrazić nasze wsparcie dla kobiet i wszystkich osób walczących o swoje prawa, w tym prawo do aborcji. Wyrażamy nasze wsparcie dla kobiet, które nie chcą dłużej milczeć, kiedy odbierane są im kolejne prawa. Piszemy ten list, aby  powiedzieć „NIE!” polityce uciszania i zastraszania. Politykom mówimy: Walczcie z pandemią, nie z obywatelkami i obywatelami! Kobietom, w tym kobietom, które pracują i studiują na uniwersytetach, mówimy: solidarność naszą siłą.  

dr hab. Aneta Ostaszewska, WSNSiR UW

dr. Marta Kindler, WSNSiR UW

dr hab. Adriana Mica

dr Katarzyna Szumlewicz

dr Marta Rawłuszko

dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst

dr Barbara Błońska

dr Łukasz Drozda

dr Ayur Zhanaev

dr hab. Mikołaj Pawlak

dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz

dr Adrianna Surmiak

dr hab. Magdalena Arczewska

dr Łukasz Mikołajewski

dr Marta Łuczyńska

dr hab. Paweł Możdżyński

dr Sylwia Różycka-Jaroś

dr hab. B. Lewenstein 

prof dr hab.Anna Kwak 

dr Tomasz Sobierajski

mgr Katarzyna Szenajch

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

dr Paweł Tomanek

dr hab. Piotr Laskowski, prof. ucz.

dr hab. Mariola Bieńko, prof. ucz.

dr hab. Bartłomiej Walczak

dr hab. Bohdan Skrzypczak

Emilia Żukowska – Stępniak

dr Bartłomiej Błesznowski

dr hab. Magdalena Dudkiewicz

dr hab. Tomasz Kaźmierczak

mgr Małgorzata Mieszkowska

dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz.

dr Joanna Zamecka
dr Anna Krajewska

dr hab. Wojciech Pawlik, prof. ucz. 

dr Anna Olech

dr Ewa Wideł

dr Bogna Kietlińska

dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska

dr M. Switat

dr hab. Aleksandra Herman

dr hab. Magdalena Łukasiuk

dr Albert Jawłowski

dr hab. Mirosław Górecki

dr Ewa Gniazdowska

dr Tomasz Olczyk

dr Andriy Kosylo

dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska