CV


[Jacek Kochanowski]
Ur. 27 maja 1973 r. w Mińsku Mazowieckim

[stopień naukowy]
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii
specjalizacja: gender/queer studies, socjologia kultury
stopień uzyskany w 2011 r. w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; temat rozprawy: Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer; recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz,
prof. dr hab. Aleksander Manterys, prof. dr hab. Janusz Mucha, prof. dr hab. Jacek Kurczewski.

doktorat: 2003 r., Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego;
temat rozprawy: Przemiany tożsamości gejów. Analiza genealogiczno-dekonstrukcyjna; promotorka: prof. zw. dr hab. Ewa Nowicka, recenzenci: prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński, prof. dr hab. Andrzej Piotrowski

[aktualne zainteresowania naukowe]

  • socjologia seksualności – queer studies, gender, studies, problematyka normatywnego wytwarzanie wzorów płci/seksualności i zakłócenia tego procesu, heteronormatywnego systemu męskiej dominacji i jego przemian; perspektywa performatywna w badaniach queer
  • studia kulturowe, socjologia i filozofia kultury – kultura, władza, dominacja, ideologia; wytwarzanie i reprodukcja znaczeń kulturowych, obszary nienormatywności w kulturze, problem zmiany kulturowej
  • socjologia wiedzy – konstruktywizm w socjologii wiedzy; teorie punktu widzenia i ich krytyka; socjologia wiedzy a socjologia nauki, socjologia wiedzy z perspektywy feministycznej i z perspektywy queer
  • myśl Michela Foucault – szczególnie koncepcja wiedzy/władzy, ujarzmienia, społeczeństwa dyscyplinarnego, teoria seksualności, teoria zerwań
  • socjologia poststrukturalistyczna – zastosowanie koncepcji poststrukturalistycznych do badań socjologicznych (m.in. Foucault, Derrida, Deleuze, Kristeva, Lacan), poszukiwanie możliwości opracowania społecznej teorii różNICy; współczesna teoria socjologiczna wobec wyzwań ponowoczesności (m.in. Bourdieu, Giddens, Lash, Urry, Zizek, socjologia krytyczna)
  • socjologia teatru / performatyka społeczna – francuska tradycja socjologii teatru, teatr a społeczeństwo, koncepcja teatru/pęknięcia, teatr radykalny, performatywne teorie płci i seksualności, koncepcja społeczeństwa Spektaklu
  • studia postkolonialne – przede wszystkim w kontekście problematyki wiedzy „zdeterytorializowanej”, podporządkowanego języka, płci i seksualności.