Artykuły i rozdziały

redakcja numerów czasopism naukowych:

 • Dyskusyjne problemyspołeczeństwa wiedzy, nr 2006/28/2 półrocznika „Nauka i szkolnictwo wyższe” (wyd. CBPNiSZW UW)
 • Szkolnictwo wyższe w procesie budowania społeczeństwa wiedzy w Polsce, nr 6/2007 Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie – Socjologia (wyd. WSZiB w Krakowie)
 • Nauka, wiedza, demokracja, nr 2007/30/2 półrocznika „Nauka i szkolnictwo wyższe” (wyd. CBPNiSZW UW)
 • Socjologia seksualności, Societas/Communitas (wyd. ISNS UW, w przygotowaniu)

artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych, recenzje:

 1. Feminizm i filozofia, (rec.: Joanna Bator, Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek drugiej fali, slowo – obraz Terytoria, Gdańsk 2001), „Sztuka i Filozofia”, 2002, 21.
 2. Pogranicze Normy. Uwagi na marginesie teatru Warlikowskiego, „Pogranicze”, 2003, 6 (47).
 3. Lesbijki i geje poza prawem, w: Homofobia po polsku, red. Zbyszek Sypniewski, Błażej Warkocki, Sic!, Warszawa 2004.
 4. Problem społecznej (nie)obecności lesbijek i gejów w Polsce z perspektywy socjologicznych studiów queer, w: Socjologia a przemiany współczesnego świata, red. Ireneusz Krzemiński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 5. Czy gej jest mężczyzną? Przyczynki do teorii postpłciowości, w: Gender. Konteksty, red. Małgorzata Radkiewicz, Wydawnictwo RABID, Kraków 2004.
 6. Kultura: przemoc czy komunikacja? Pomiędzy Habermasem a Foucaultem, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie”, 2004, 2.
 7. Od teorii dewiacji do teorii queer. Lesbijki i geje w polilogu akademickim, w: „Homoseksualizm. Perspektywa interdyscyplinarna„, red. Krystyna Slany, Beata Kowalska, Marcin Śmietana, Nomos, Kraków 2004.
 8. Przyczynki do fantazmatycznej teorii kultury. Śladami Deleuza, Derridy i Foucaulta, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie”, 2005, 3.
 9. Wszyscy jesteśmy odmieńcami. Przyczynki do społecznej teorii queer, w: Parametry pożądania. Kultura odmieńców wobec homofobii, red. Tomasz Basiuk, Dominika Ferens, Tomasz Sikora, Universitas, Kraków 2006.
 10. Ponowoczesne społeczeństwo wiedzy. Kilka uwag porządkujących, „Nauka i szkolnictwo wyższe”, 2006, 1/27.
  Szkolnictwo wyższe w procesie budowania społeczeństwa wiedzy w Polsce [komunikat z konferencji], „Nauka i szkolnictwo wyższe”, 2006, 1/27.
 11. Oblicza polskiej transformacji. Wprowadzenie , „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie – Socjologia”, 2006, 4.
 12. Społeczne konstruowanie (homo)seksualności. Historia i socjologia pożądania z perspektywy szkoły „Annales”, w: Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mężczyzn. Dzieje społeczne w perspektywie gender, red. Dobrochna Kałwa, Tomasz Pudłocki, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. m. i r. [Kraków/Przemyśl 2006].
 13. Wiedza, uniwersytet i radykalna demokracja. Uwagi na temat gender studies i humanistyki ponowoczesnej, „UniGENDER”, 2006, 1 (2).
 14. Krakowska socjologia, [rec. Socjologia. Lektury, red. Piotr Sztompka, Marek Kucia, Znak, Kraków 2005], „Portret”, 22, 2006.
 15. Pomiędzy dialogiem a rywalizacją, [rec. Chantal Mouffe, Paradoks demokracji, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2005], „Portret”, 23, 2007.
 16. Wiedza jako władza i wiedza jako opór. Wokół koncepcji Marka Olssena, Johna Codda i Anne-Marie O’Neill, „Nauka i szkolnictwo wyższe”, 2007, 1/29.
 17. Queer, czyli (nie)możliwość odmienności, „Portret”, 24, 2007.
 18. Szkolnictwo wyższe w procesie budowania społeczeństwa wiedzy w Polsce, „Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie – Socjologia”, 2007, 6.
 19. Podmiotowa i przedmiotowa polityka queer. Zarys problematyki, w: Z odmiennej perspektywy. Studia queer w Polsce, red. Monika Baer, Marzena Lizurej, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2007.
 20. Poza horyzont heteronormatywności. Ruchy spoleczne lesbijek i gejów, „Societas/Communitas”, 2007, 4.
 21. University and social inequalities. Knowledge, exclusion and expert system, w: Mangement issues in knowledge – based university, red. Krzysztof Leja, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007.
 22. Teatr jako pęknięcie. Perspektywa społecznej teorii queer, w: Inna scena – Ciało, płeć, pożądanie. Tożsamość seksualna i tożsamość płci w polskim dramacie i teatrze, red. Agata Adamiecka-Sitek i Dorota Buchwald, Instytut Teatralny, Warszawa 2008.
 23. Seksualność w dyskursie politycznym, w: Seksualność człowieka i obyczaje a polityka, red. Maria Szyszkowska, TCHu, Warszawa 2008.
 24. Uniwersytet a nierówności społeczne, w: Społeczeństwo, wiedza, demokracja, red. Jacek Kochanowski, Wschód-Zachód, Łódź 2008.
 25. Komunikacyjny (polilogiczny) model zarządzania jakością w szkole wyższej, „Nauka i szkolnictwo wyższe”, 2008, (31)1
 26. Opór jako nie-znaczenie. Przypadek płci i seksualności / Resistance as Non-Meaning. The Case of Sex and Sexuality, w: Lidia Krawczyk, Wojtek Kubiak, Becoming [katalog wystawy], Bunkier Sztuki, Kraków 2008.
 27. Poza funkcję falliczną. Płeć w perspektywie społecznej teorii queer, w: Teatr płci. Eseje z socjologii gender, red. Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik, Jacek Kochanowski, Wschód-Zachód, Łódź 2008.
 28. Dusza więzieniem ciała. Perspektywa społecznej teorii queer, w: Ucieleśnienia II. Płeć między ciałem a tekstem, red. Joanna Bator i Anna Wieczorkiewicz, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008.
 29. Potwierdzanie kwalifikacji – opinie egzaminatorów, nauczycieli i przedstawicieli ministerstw, (razem z Elżbietą Drogosz-Zabłocką), „Pedagogika Pracy”, 2008, 53.
 30. Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych – analiza problemów, w: Egzamin zawodowy. Obszary problemowe, red. Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Jacek Kochanowski, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warsztawskiego, Warszawa 2009.
 31. Mówienie Innego, mówienie o Innym. Inność i odmienność w sferze komunikacyjnej, w: Kultura wobec odmienności, t. I, red. Bernadetta Darska, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2009.
 32. Jakość demokracji jako (zapomniany) cel strategiczny procesu bolońskiego. Szkic problematyki, „Przegląd Socjologiczny”, 2009, LVIII/3, s. 31-50.
 33. Teatr kuriozalnych. Artaud i uwodzenie ku śmierci, w: Teatr – miejsce uwodzenia, red. Robert Cieślak, Teatr Lalek Pleciuga, Szczecin 2010.
 34. Bracia Polscy i humanistyczne zerwanie, w: Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze, red. Piotr Wilczek, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW & Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2010.
 35. Głosy z marginesu. Queer studies a problematyka socjologii wiedzy, w: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. II, red. Paweł Bytniewski, Mirosław Chałubiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 36. Płeć, seksualność i kondycja postkolonialna. Queer studies a sprawa polska, w: Gender w społeczeństwie polskim, red. Krystyna Slany, Justyna Struzik, Katarzyna Wojnicka, Nomos, Kraków 2011.
 37. O szczęściu niejednoznaczności, w: Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu, red. M. Konarzewska i P. Pacewicz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.
 38. Okaleczeni. Męskość w perspektywie queer, w: Inna scena. Koniec męskości? Konstrukcje męskiej tożsamości w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer, red. A. Adamiecka-Sitek i D. Buchwald, Instytut Teatralny, Warszawa 2011.
 39. Mikrofizyka władzy i mikrofizyka oporu w ujęciu społecznej teorii queer, „Societas/Communitas”, 2011, 1(11) [w tym samym numerze pisma także dział Wokół społecznej teorii queer. Dyskusja nad książką Jacka Kochanowskiego „Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer” z wypowiedziami Jacka Kurczewskiego, Aleksandra Manterysa, Janusza Muchy, Małgorzaty Radkiewicz oraz Jacka Kochanowskiego].
 40. Płeć, seksualność i społeczna segregacja, w: Swoi – Obcy. Edukacja międzykulturowa w Polsce: materiały, red. Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2011, publikacja multimedialna, str. 63-73.
 41. Ciało (prze)tworzone. Teatr jako laboratorium, w: Instrumentarium teatru. Brzmienia sceny, red. Robert Cieślak, seria „Biblioteka Kontrapunktu”, wyd. Teatr Lalek „Pleciuga”, Szczecin 2012.
 42. Sen o nieokreśloności, w: EVA & ADELE – Artysta = dzieło sztuki, red. Delfina Piekarska, Maria Anna Potocka, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Kraków 2012.
 43. Przedmowa do wydania polskiegow: Steven Seidman, Społeczne tworzenie seksualności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 44. Odzyskiwanie ciała. Doświadczenie osób nieheteroseksualnych w ujęciu społecznej teorii queer, w: Wprowadzenie do psychologii LGB, red. G. Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski, Continuo, Wrocław 2012.
 45. Ciało, pożądanie i ciemne miejsca. Marginesy społecznej teorii ucieleśnienia, w: O społeczeństwie, prawie i obyczajach. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi Kurczewskiemu, słowo-obraz Terytoria, Gdańsk 2013.
 46. Studia queer, (z Joanną Mizielińską), w: Encyklopedia Gender, red. zbiorowa, Wydawnictrwo Czarna Owca, Warszawa 2014.
 47. Wiedza-władza, w: Encyklopedia Gender, red. zbiorowa, Wydawnictrwo Czarna Owca, Warszawa 2014.
 48. The Microphysics of Power and Microphysics of Resistance in the Depiction of Social Queer Theory, Societas/Communitas 2-2 (18-2) 2014.
 49. Poza granicami empatii i współczucia. Strategie polityczne osób nieheteroseksualnych, w: Empatia, moralność a życie społeczne, red. Wojciech Pawlik, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016.
 50. Czym jest teoria w społecznej teorii queer?, „Czas Kultury”, 4 (211) / 2021
 51. W stronę estetyzacji cierpienia i śmierci. O umieraniu Michela Foucault, w: Cierpienie w perspektywie socjologicznej, red. Paweł Możdżyński, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2021.